Who to Bet - Nebraska http://whotobet.net/taxonomy/term/115/0 en UCLA at Nebraska http://whotobet.net/college-football/61888/ucla-vs-nebraska http://whotobet.net/college-football/61888/ucla-vs-nebraska#comments Nebraska UCLA Sun, 27 Dec 2015 04:00:13 +0000 don 61888 at http://whotobet.net Nebraska at Iowa http://whotobet.net/college-football/61260/nebraska-vs-iowa http://whotobet.net/college-football/61260/nebraska-vs-iowa#comments Iowa Nebraska Sun, 29 Nov 2015 08:00:19 +0000 don 61260 at http://whotobet.net Rutgers at Nebraska http://whotobet.net/college-football/60689/rutgers-vs-nebraska http://whotobet.net/college-football/60689/rutgers-vs-nebraska#comments Nebraska Rutgers Tue, 17 Nov 2015 10:00:19 +0000 don 60689 at http://whotobet.net Nebraska at Michigan State http://whotobet.net/college-football/60541/nebraska-vs-michigan-state http://whotobet.net/college-football/60541/nebraska-vs-michigan-state#comments Michigan State Nebraska Tue, 10 Nov 2015 06:00:20 +0000 don 60541 at http://whotobet.net Purdue at Nebraska http://whotobet.net/college-football/60417/purdue-vs-nebraska http://whotobet.net/college-football/60417/purdue-vs-nebraska#comments Nebraska Purdue Mon, 02 Nov 2015 12:00:06 +0000 don 60417 at http://whotobet.net Nebraska at Wisconsin http://whotobet.net/college-football/60226/nebraska-vs-wisconsin http://whotobet.net/college-football/60226/nebraska-vs-wisconsin#comments Nebraska Wisconsin Tue, 13 Oct 2015 05:00:11 +0000 don 60226 at http://whotobet.net Illinois at Nebraska http://whotobet.net/college-football/60019/illinois-vs-nebraska http://whotobet.net/college-football/60019/illinois-vs-nebraska#comments Illinois Nebraska Tue, 06 Oct 2015 08:00:12 +0000 don 60019 at http://whotobet.net Nebraska at Southern Mississippi http://whotobet.net/college-football/59777/nebraska-vs-southern-mississippi http://whotobet.net/college-football/59777/nebraska-vs-southern-mississippi#comments Nebraska Southern Mississippi Mon, 28 Sep 2015 20:00:08 +0000 don 59777 at http://whotobet.net Miami Florida at Nebraska http://whotobet.net/college-football/59744/miami-florida-vs-nebraska http://whotobet.net/college-football/59744/miami-florida-vs-nebraska#comments Miami Florida Nebraska Tue, 22 Sep 2015 08:00:08 +0000 don 59744 at http://whotobet.net Nebraska at South Alabama http://whotobet.net/college-football/59955/nebraska-vs-south-alabama http://whotobet.net/college-football/59955/nebraska-vs-south-alabama#comments Nebraska South Alabama Tue, 15 Sep 2015 08:00:11 +0000 don 59955 at http://whotobet.net